Mục lục

Mục lục các thuốc theo vần N

Nabica – xem Natri bicarbonat,

Nabica 400mg – xem Natri bicarbonat,

NaCl – xem Natri clorid,

Nadolol,

Nadostine – xem Nystatin,

Nafarelin – xem Thuốc tương tự hormon giải phóng gonadotropin,

Nafathin – xem Cefalotin,

Nakacef – A – xem Cefradin,

Nakaxone – xem Ceftriaxon,

Nalcrom – xem Cromolyn,

Nalicidin – xem Acid nalidixic,

Nalid – xem Acid nalidixic,

Nalidicin – xem Acid nalidixic,

Nalidixic acid – xem Acid nalidixic,

Nalidixin – xem Acid nalidixic,

Naligram – xem Acid nalidixic,

Nalissina – xem Acid nalidixic,

Nalix – xem Acid nalidixic,

Nalonee – xem Naloxon,

Naloxon,

Naloxone – xem Naloxon,

Napamide – xem Indapamid,

Narcan – xem Naloxon,

Narcanti – xem Naloxon,

Narcotan – xem Halothan,

Narphar C 1000 – xem Acid ascorbic,

Nasacort – xem Triamcinolon,

Nasacort AQ – xem Triamcinolon,

Nasal – Moist – xem Natri clorid,

Nasalcrom – xem Cromolyn,

Nasivion – xem Oxymetazolin hydroclorid,

Nasivion Peadiatric – xem Oxymetazolin hydroclorid,

Natamox 250 kid – xem Amoxicilin,

Natispray – xem Glyceryl trinitrat,

Nativin – xem Natri clorid,

Natri bicarbonat,

Natri clorid,

Natri clorid 0,% đẳng trương – xem Natri clorid,

Natri hydrocarbonat – xem Natri bicarbonat,

Natri nitrit,

Natri nitroprusiat,

Natri picosulfat,

Natri thiosulfat,

Natrilix SR – xem Indapamid,

Natrilix SR1, – xem Indapamid,

Natulan – xem Procarbazin,

Natulanar – xem Procarbazin,

Natural Vitamine E – xem Alphatocopherol,

Nauzelin – xem Domperidon,

Naxy – xem Clarithromycin,

Nebcin – xem Tobramycin,

Nebcine – xem Tobramycin,

Nebicina – xem Tobramycin,

Nedeltran – xem Alimemazin,

Nedocromil – xem Cromolyn,

Nefricin – xem Norfloxacin,

Negaflox – xem Norfloxacin,

Negram – xem Acid nalidixic,

Nemacide – xem Diethylcarbamazin,

Nemasole – xem Mebendazol,

Neo – synephrine – xem Oxymetazolin hydroclorid,

Neo – tabs – xem Neomycin,

Neocin – xem Neomycin,

Neocol – xem Cloramphenicol,

Neodene – xem Piroxicam,

Neofradin – xem Neomycin,

Neomycin,

Neomycin Diamant – xem Neomycin,

Neopen – xem Ampicilin,

Neoplatin – xem Cisplatin,

Neoral – xem Ciclosporin,

Neosar – xem Cyclophosphamid,

Neosporin – xem Polymyxin B,

Neostigmin,

Neostigmine – xem Neostigmin,

Neotica – xem Piroxicam,

Nepresol – xem Hydralazin,

Nesdonal – xem Thiopental,

Nestrex – xem Pyridoxin,

Neucalm – xem Hydroxyzin (hydroclorid và pamoat),

Neupogel – xem Filgrastim,

Neupogen – xem Filgrastim,

Neurocetam – xem Piracetam,

Neutromax – xem Filgrastim,

New Diatabs – xem Atalpulgit,

Newace – xem Enalapril,

Newgi 5 – xem Benzoyl peroxyd,

Newgi 10 – xem Benzoyl peroxyd,

Ngộ độc và thuốc giải độc,

Nguyên tắc sử dụng thuốc ở trẻ em,

Nhôm hydroxyd,

Nhôm phosphat,

Nhựa podophylum,

Niacor – xem Nicotinamid,

Niagestin – xem Megestrol acetat,

Niagestine – xem Megestrol acetat,

Niaplus – xem Nicotinamid,

Nicardia – xem Nifedipin,

Nicardia CD Retard 30 – xem Nifedipin,

Nicardia Retard 10 – xem Nifedipin,

Nicardia Retard 20 – xem Nifedipin,

Nicardipin,

Nicardipine – xem Nicardipin,

Nicewe FC – xem Ranitidin,

Niclocide – xem Niclosamid,

Niclosamid,

Niclosamide – xem Niclosamid,

Nicobet – xem Cyanocobalamin và hydroxocobalamin,

Nicobion – xem Nicotinamid,

Nicotamid – xem Nicotinamid,

Nicotinamid,

Nicotinamide – xem Nicotinamid,

Nifecap 5 – xem Nifedipin,

Nifecap 10 – xem Nifedipin,

Nifedipin,

Nifedipine – xem Nifedipin,

Nifedipine T20 Stada – xem Nifedipin,

Nifehexal – xem Nifedipin,

Nilsec – xem Omeprazol,

Nilstat – xem Nystatin,

Nimodilat – xem Nimodipin,

Nimodipin,

Nimodipine – xem Nimodipin,

Nimotop – xem Nimodipin,

Nipride – xem Natri nitroprusiat,

Nitriate – xem Natri nitroprusiat,

Nitriderm TTS – xem Glyceryl trinitrat,

Nitro Mack – xem Glyceryl trinitrat,

Nitro Spray – xem Isosorbid dinitrat,

Nitrobid – xem Glyceryl trinitrat,

Nitroderm TTS 5 – xem Glyceryl trinitrat,

Nitroderm TTS 10 – xem Glyceryl trinitrat,

Nitrodisc – xem Glyceryl trinitrat,

Nitrodur – xem Glyceryl trinitrat,

Nitrofurantoin,

Nitrogard – xem Glyceryl trinitrat,

Nitroglycerin – xem Glyceryl trinitrat,

Nitroglycerol – xem Glyceryl trinitrat,

Nitrol – xem Glyceryl trinitrat,

Nitrolingual – xem Glyceryl trinitrat,

Nitromint – xem Glyceryl trinitrat,

Nitropress – xem Natri nitroprusiat,

Nitrosorbide – xem Isosorbid dinitrat,

Nitrosorbon – xem Isosorbid dinitrat,

Nitrostat – xem Glyceryl trinitrat,

Nivaquin – xem Cloroquin,

Nivaquine – xem Cloroquin,

Nivas Forte – xem Nimodipin,

Nivemycin – xem Neomycin,

Nizoral – xem Ketoconazol,

Nockwoo Acyclovir – xem Aciclovir,

Nockwoo Cefaclor – xem Cefaclor,

Nockwoo Lincomycin – xem Lincomycin hydroclorid,

Noctec – xem Cloral hydrat,

Noecefal – xem Cefamandol,

Nofenon – xem Propafenon,

Nogram – xem Acid nalidixic,

Nolicin – xem Norfloxacin,

Nolipax – xem Fenofibrat,

Noltam – xem Tamoxifen,

Nolvadex – xem Tamoxifen,

Nolvadex D – xem Tamoxifen,

Nootrop – xem Piracetam,

Nootropyl – xem Piracetam,

Nor – Exadrin – xem Noradrenalin,

Nor – 400 – xem Norfloxacin,

Nora – xem Ketoconazol,

Noradrec – xem Noradrenalin,

Noradrenalin,

Noradrenaline – xem Noradrenalin,

Norbactin – xem Norfloxacin,

Norcidal – xem Norfloxacin,

Norcin – xem Norfloxacin,

Norcuron – xem Vecuronium,

Norepinephrin – xem Noradrenalin,

Norethindron,

Norethindron acetat,

Norethisteron,

Norethisteron acetat,

Norfloxacin,

Norfloxin 400 – xem Norfloxacin,

Norfox 400 – xem Norfloxacin,

Norfranil – xem Imipramin,

Norgeston – xem Levonorgestrel (viên uống),

Norisodrine – xem Isoprenalin,

Norlutate – xem Norethisteron acetat,

Normalip – xem Fenofibrat,

Normax – xem Norfloxacin,

Normegon – xem Các gonadotropin,

Normodyne – xem Labetalol hydroclorid,

Normoglic – xem Clorpropamid,

Normopress – xem Methyldopa,

Normothen – xem Doxazosin,

Normothymin – xem Lithi carbonat,

Noroxin – xem Norfloxacin,

Norpace – xem Disopyramid,

Norplant – xem Levonorgestrel (cấy dưới da),

Nortussine – xem Dextromethorphan,

Norvasc – xem Amlodipin,

Nospan – xem Dextromethorphan,

Notalium – U – xem Domperidon,

Noten – xem Atenolol,

Notezin – xem Diethylcarbamazin,

Notricel – xem Acid nalidixic,

Novadiab – xem Gliclazid,

Novaten – 50 – xem Atenolol,

Novatropina – xem Homatropin hydrobromid,

Novo – Alprazol – xem Alprazolam,

Novo – Atenol – xem Atenolol,

Novo – Captopril – xem Captopril,

Novo – Carbamaz – xem Carbamazepin,

Novo – Chlorhydrate – xem Cloral hydrat,

Novo – Chlorpromazine – Clorpromazin hydroclorid,

Novo – Cloxi – xem Cloxacilin,

Novo – Cloxin – xem Cloxacilin,

Novo – Difenac SR – xem Diclofenac,

Novo – Diltazem – xem Diltiazem,

Novo – Dipiradol – xem Dipyridamol,

Novo – Doxylin – xem Doxycyclin,

Novo – Furan – xem Nitrofurantoin,

Novo – Glyburide – xem Glibenclamid,

Novo – Keto – xem EC – xem Ketoprofen,

Novo – Loperamide – xem Loperamid,

Novo – Lorazem – xem Lorazepam,

Novo – Medopa – xem Methyldopa,

Novo – Methacin – xem Indomethacin,

Novo – Nifedin – xem Nifedipin,

Novo – Pranol – xem Propranolol,

Novo – Propamide – xem Clorpropamid,

Novo – Semide – xem Furosemid,

Novo – Sorbide – xem Isosorbid dinitrat,

Novo – Triptyn – xem Amitriptylin,

Novo – Zolamide – xem Acetazolamid,

Novobutamide – xem Tolbutamid,

Novocillin – xem Procain penicilin,

Novodifenac – xem Diclofenac,

Novodrine – xem Isoprenalin,

Novofibrate – xem Clofibrat,

Novoflupam – xem Flurazepam,

Novohexidyl – xem Trihexyphenidyl,

Novohylazin – xem Hydralazin,

Novolente – K – xem Kali clorid,

Novolexin – xem Cefalexin,

Novoperidol – xem Haloperidol,

Novopiroxicam – xem Piroxicam,

Novopramine – xem Imipramin,

Novoreserpine – xem Reserpin,

Novorythro – xem Erythromycin,

Novosorbide – xem Isosorbid dinitrat,

Novospiroton – xem Spironolacton,

Novostrep – xem Streptomycin,

Novothalidone – xem Clortalidon,

Novotriptyn – xem Amitriptylin,

Novurit – xem Mercaptopurin,

Noxworm – xem Mebendazol,

Noxyron – xem Glutethimid,

Nozinan – xem Levomepromazin,

NPH Insulin Lilly – xem Insulin,

Nu – Alpraz – xem Alprazolam,

Nu – Cloxi – xem Cloxacilin,

Nu – Diclo – xem Diclofenac,

Nu – Loraz – xem Lorazepam,

Nuelin – xem Theophylin,

Nuelin SA – xem Theophylin,

Nujol – xem Parafin lỏng,

Nupride – xem Cisaprid,

Nuril – 5 – xem Enalapril,

Nurofen – xem Ibuprofen,

Nutracort – xem Hydrocortison,

Nutraplus – xem Urê,

Nuzac – xem Fluoxetin,

Nước ô xy già – xem Hydrogen peroxyd,

Nước ô xy già 10 TT – xem Hydrogen peroxyd,

Nước ô xy già loãng – xem Hydrogen peroxyd,

Nước ô xy già loãng 10 TT – xem Hydrogen peroxyd,

Nyaderm – xem Nystatin,

Nydrazid – xem Isoniazid,

Nyolol – xem Timolol,

NYST – xem Nystatin,

Nysta – denk 100.000 – xem Nystatin,

Nystan – xem Nystatin,

Nystatin,

Nystatin P – xem Nystatin,

Nystatin pessaries – xem Nystatin,

Nystex – xem Nystatin,

 

Thông tin thuốc và biệt dược được tổng hợp trên các nguồn như: DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAMDieutri.vn

Tuyệt đối không tự sử dụng thuốc khi chưa có sự tham vấn từ bác sĩ, dược sĩ. Tham khảo thêm Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Thuốc cùng danh mục